Skip to main content
search

ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวการตรวจสอบประวัติฯ ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และประพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด  คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu