Skip to main content
search

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.อัมภิณี ลาภสมบูรณ์ดี และอาจารย์ ดร.ดนัยกฤต อินทุฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้ถ่ายทำคลิปวิดีโอ เพื่อเป็นสื่อการสอนออนไลน์ (E-Learning) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ณ ห้องประชุมประกายพฤกษ์ อาคาร 8 ชั้น 5 เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu