Skip to main content
search

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมนริศรา อาคาร 5 ชั้น 2 เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ และทางระบบ Zoom Online Meeting

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu