Skip to main content
search

ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยอาจารย์ ดร.สุมาลี สมนึก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงาน “Techno Chon & Prabhassorn Think Different” เพื่อจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านวิชาการของนักศึกษา สาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu