Skip to main content
search

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรจน์ ไวยคงคา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ เข้าพบนางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี และ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อมอบหนังสือเชิญเข้าร่วมงานกิจกรรม Busit Day ประจำปี 2566 โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ทั้งในด้านวิชาการทักษะปฏิบัติให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นพัฒนาศักยภาพในการสื่อสาร บุคลิกภาพที่ดี สามารถใช้ชีวิตได้ร่วมกับผู้อื่น และมีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติ พร้อมทั้งเป็นการเปิดรั้ววิชาการ เพื่อให้นักเรียนภายนอกได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu