Skip to main content
search

ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น “เพชรราชมงคลตะวันออก” เพื่อเข้ารับรางวัลเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการคัดเลือก มีดังนี้
1. อาจารย์สุภาวดี มีนาภา รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรจน์ ไวยคงคา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
3. อาจารย์ประทีป วิจิตศรีไพบูลย์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
4. อาจารย์ ดร.กุลธิดา มะลิซ้อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
5. อาจารย์ศนียา พันธ์ศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
โดยรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณา มีดังนี้
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
– นายสุวิชา คุ้มทรัพย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
2. ด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
– นายนนทวัฒน์ อินทะนุพัฒ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
3. ด้านความสามารถพิเศษ (การแข่งขัน)
– นางสาวอริสรา ลัดกระทุ่ม สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาฯ
– นายนวบดี พิทักษ์สัจจะกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
4. ด้านกีฬา
– นายภูริช แสงศรีจันทร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
5. ด้านศิลปวัฒนธรรม
– นางสาวศรีจักรพรรดิ์ ฉัตรกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
6. ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
– นางสาวกรรณฐวรรณ นิลทับ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ฯ

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu