Skip to main content
search

ภาพบรรยากาศ การลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์บริหารกองทุน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu