Skip to main content
search

1. แบบทะเบียนประวัตินักศึกษา  Download

2. แบบบันทึกการให้คำปรึกษา  Download

 ช่องทาง Link  https://shorturl.asia/TDFhU  หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

3. แบบสรุปบันทึกการให้คำปรึกษา  Download

ช่องทาง Link https://shorturl.asia/bGyOi หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu