Skip to main content
search

การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าผู้แทนคณาจารย์บริหารกองทุน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu