Skip to main content
search

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ Freshy Boy & Girl 2022 โดยมี ผศ.สาโรจน์ ไวยคงคา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก คุณวิริยะ พงษ์อาจหาญ คุณวิยาทิตย์ แฝพิมาย อาจารย์ภูดิท กรรณิการ์ และอาจารย์ทิพวรรณ มีพึ่ง เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด Freshy Boy & Girl 2022 และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดFreshy Boy & Girl 2022 ได้แก่ น.ส.นัฐลดา จุลมุสิ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และนายธนภัทร ธนากิจชาญเจริญ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้แสดงศักยภาพความสามารถและพัฒนา EQ,MQ มากขึ้นและคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษา สร้างนักศึกษาเป็นต้นแบบ ในการทำกิจกรรม ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ให้กับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมประชานารถอาคาร 9 ชั้น 2 เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ
ขอขอบคุณรูปภาพจากทีมงานประชาสัมพันธ์วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu