Skip to main content
search

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2566  คลิกเพื่ออ่าน

1. ตำแหน่งอาจารย์ (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ  คลิกเพื่ออ่าน
2. ตำแหน่งอาจารย์ (ปริญญาเอก) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  คลิกเพื่ออ่าน
3. ตำแหน่งอาจารย์ (ปริญญาเอก) สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คลิกเพื่ออ่าน
4. ตำแหน่งอาจารย์ (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเทคโนโลยีสังคม  คลิกเพื่ออ่าน
5. ตำแหน่งอาจารย์ (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเทคโนโลยีสังคม  คลิกเพื่ออ่าน

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu