Skip to main content
search

ผลงานการถ่ายภาพของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ในนิทรรศการงาน “Techno Chon & Prabhassorn Think Different”

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี

admin คณะบริหารธุรกิจฯ

Close Menu