ผู้ลงข่าว WIRULDA_S วันที่ ก.ย.-30-2563 01:57:28 0 0 304

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบเทียบโอนรายวิชา ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 1-9-63

1. สาขาวิชาการจัดการ ปีการศึกษา 2563
     >> ภาคปกติเทียบโอน กจ.ต. วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
     >> ภาคสมทบ (วันอาทิตย์) กจ.พ. วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

    >> ภาคสมทบ (จันทร์-ศุกร์) กจ.พ. วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
2. สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2563
    >> ภาคปกติเทียบโอน ตล.ต. วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
     >> ภาคสมทบ (วันอาทิตย์) ตล.พ. บางพระ

    >> ภาคสมทบ (จันทร์-ศุกร์,อาทิตย์) ตล.พ. วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
3. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563
    >> ภาคปกติเทียบโอน สค.ต. วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
    >> ภาคสมทบ (จันทร์-ศุกร์) สค.พ. วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
4. สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2563
    >> ภาคปกติเทียบโอน บช.ต. วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
     >> ภาคสมทบ (วันอาทิตย์) บช.พ. บางพระ

    >> ภาคสมทบ (จันทร์-ศุกร์) บช.พ. วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

 

 

ผู้ลงข่าว WIRULDA_S วันที่ ก.ย.-30-2563 01:57:28 0 0 304