ลงทะเบียนเข้าใช้   | ลืมรหัส   | ปลดล๊อคบัญชี
ดูทั้งหมด
1.

เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/2563 

 

4-3-64

...

0 0 6
2.

ขอส่งปฏิทินการดำเนินงานของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 

 

18-2-64

...

0 0 25
3.

ตรวจสอบรายวิชาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 

 

11-2-2564

...

0 0 237
4.

ขอส่งตารางปฏิบัติงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 

9-11-63

...

0 0 50
5.

ประกาศรายชื่อผลการสอบเทียบโอนรายวิชาประจำปีการศึกษา 2563 

 

...

...

0 0 40
6.

ช่องทางการติดต่อนักศึกษาสำหรับอาจารย์ 

 

20-5-63

...

0 0 130
7.

กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

 

18-2-64

...

0 0 4
8.

คู่มือการลงทะเบียน/สมัครสอบเทียบโอนรายวิชา  ผ่านระบบE-Testing

 

2-2-64

...

0 0 42
9.

ประกาศขอเลื่อนการสอบเทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 

 

6-1-64

...

0 0 7
10.

ขอแจ้งสาย Hotlines งานวิชาการ สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจฯ ทุกชั้นปีการศึกษา

 

...

0 0 6
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
1.

ทุน Fullbright Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2565


18-2-64

...

0 0 2
2.

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จำนวน 5 ฉบับ


3-2-64

...

0 0 2
3.

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ TAIST-Tokyo Tech (หลักสูตรนานชาติ) ประจำปี 2564 รอบที่ 1


26-1-64

...

0 0 1
4.

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด กิจกรรมที่ 2 Online 


20-1-64

...

0 0 0
5.

ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1 ฉบับ


20-1-63

...

0 0 2
6.

แนวทางปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชทหารกองประจำการตรงกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562


13-1-64

...

0 0 0
7.

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564


20-1-63

...

0 0 0
8.

แจ้งเวียนซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


7-1-64

...

0 0 0
9.

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและเข้าไปแสดงความคิดเห็นการจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.ศ2563


7-1-64

...

0 0 0
10.

แจ้งเวียนซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


7-1-64

...

0 0 0
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
1.

คู่มือการใช้งานระบบ RMUTTO SAR V2.0 

 

21-1-63

...

0 0 2
2.

ขอส่งปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

 

2-11-63

...

0 0 3
3.

ขอส่งปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 1

 

2-11-63

...

0 0 9
4.

ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564)

 

 ฉบับปรับปรุง 14-9-63

 
...

0 0 24
5.

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 

 

26-8-63

...

0 0 17
6.

รายงานผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 

15-7-63

...

0 0 18
7.

รายงานการประเมินตนเอง 

 

10-7-63

...

0 0 25
8.

รายละเอียดการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2562 

 

10-6-63

...

0 0 12
9.

ผลการประเมินจากผู้ใช้งานบัณฑิต-61 

 

9/6/63

...

0 0 4
10.

ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

....

...

0 0 4
ดูทั้งหมด
โฮสต์ 0 คลัสเตอร์ 0