ลงทะเบียนเข้าใช้   | ลืมรหัส   | ปลดล๊อคบัญชี
ดูทั้งหมด
1.

การเปิด-ปิด ห้องสมุด ห้องศูนย์การเรียนรู้ 551 และห้องพยาบาล 

 

27-11-63

...

0 0 1
2.

ขอส่งปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 1 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

 

26-11-63

...

0 0 1
3.

ขอส่งตารางการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 2/2563

 

13-11-63

...

0 0 27
4.

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการแจ้งนักศึกษา

 

11-11-63

...

0 0 40
5.

ระบบลงชื่อเข้าปฏิบัติงาน ของคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจฯ

 

11-11-63

...

0 0 25
6.

แบบลงชื่อสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สอนให้กับ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

11-11-63

...

0 0 17
7.

ขอส่งตารางปฏิบัติงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

 

9-11-63

...

0 0 30
8.

ขอแจ้งเวลาสิ้นสุดการใช้อาคารเรียนในแต่ละวัน ภาคเรียนที่ 2/2563 

 

11-11-63

...

0 0 10
9.

ประกาศรายชื่อผลการสอบเทียบโอนรายวิชาประจำปีการศึกษา 2563 

 

..

...

0 0 46
10.

ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจฯ ประจำปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564) 

 

ฉบับปรับปรุง 14-9-63

...

0 0 9
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
1.

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย


28-11-63

...

0 0 0
2.

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา


28-11-63

...

0 0 0
3.

ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี2564


26-11-63

...

0 0 0
4.

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการ การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย


26-11-63

...

0 0 0
5.

เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ


26-11-63

...

0 0 0
6.

ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงาน Singha Biz Course ปีที่ 12


26-11-63

...

0 0 0
7.

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมมแห่งชาติ"(ระบบ NRIS) ประจำปีงบประมาณ 2564


26-11-63

...

0 0 0
8.

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลกร


26-111-63

...

0 0 0
9.

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน


26-11-63

...

0 0 0
10.

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ


26-11-63

...

0 0 0
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
1.

ขอส่งปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 1

 

2-11-63

...

0 0 4
2.

ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564)

 

 ฉบับปรับปรุง 14-9-63

 
...

0 0 16
3.

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 

 

26-8-63

...

0 0 12
4.

รายงานผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 

15-7-63

...

0 0 14
5.

รายงานการประเมินตนเอง 

 

10-7-63

...

0 0 6
6.

รายละเอียดการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2562 

 

10-6-63

...

0 0 8
7.

ผลการประเมินจากผู้ใช้งานบัณฑิต-61 

 

9/6/63

...

0 0 3
8.

ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

....

...

0 0 3
9.

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละปีการศึกษา  

 

.......

...

0 0 13
10.

ประกันคุณภาพ 

 

...

...

0 0 81
ดูทั้งหมด
โฮสต์ 0 คลัสเตอร์ 0