ลงทะเบียนเข้าใช้   | ลืมรหัส   | ปลดล๊อคบัญชี
ดูทั้งหมด
1.

คู่มือการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ฉบับปรับแก้ไข)

 

15-10-63

...

0 0 9
2.

แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563

 

...

0 0 907
3.

ขอส่งปฏิทินการดำเนินงานของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2/2563 (ระดับปริญญาตรี) 

 

9-10-63

...

0 0 24
4.

ขอส่งปฏิทินการดำเนินงานของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2/2563 (ระดับบัณฑิตศึกษา)

 

9-10-63

...

0 0 5
5.

ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563

 

6-10-63

...

0 0 7
6.

ขอเชิญเข้าร่วมงานการเผยแพร่ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ

 

5-10-63

...

0 0 1
7.

คำสั่งแต่งตั้งแต่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

....

...

0 0 7
8.

ประกาศรายชื่อผลการสอบเทียบโอนรายวิชาประจำปีการศึกษา 2563 

 

...

...

0 0 7
9.

ขอแจ้งกำหนดวันสอบและสถานที่ทดสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

 

...

...

0 0 30
10.

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกำหนดการและวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

22-9-63

...

0 0 13
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
1.

ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหนังสั้น "สะพานสู่ภาษาจีน" ประจำปี พ.ศ.2563


16-10-63

...

0 0 0
2.

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิจัยนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 นานนชาติ ครั้งที่ 3 และประชาสัมพันธ์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน


16-10-63

...

0 0 0
3.

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลกรฯ


16-10-63

...

0 0 0
4.

ขอแนะนำหลักสูตรการอบรมและสัมมนาสำหรับคณาจารย์


16-10-63

...

0 0 0
5.

ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ


16-10-63

...

0 0 0
6.

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมตามนโยบาย รมต.อว ปีงบประมาณ พ.ศ.2564


16-10-63

...

0 0 0
7.

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน JAPAN JOB FAIR 2020


16-10-63

...

0 0 0
8.

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีทำบุญมทร.ตะวันออก


15-10-63

...

0 0 0
9.

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร


15-10-63

...

0 0 1
10.

ขอเชิญนักศึกษาผู้สมใจเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมระยะสั้นภาคภาษาอังกฤษ หัวข้อ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ Short Course Program - International Economics and Business (English Course)


...

0 0 0
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
1.

ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564)

 

 ฉบับปรับปรุง 14-9-63

 
...

0 0 9
2.

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 

 

26-8-63

...

0 0 11
3.

รายงานผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 

15-7-63

...

0 0 14
4.

รายงานการประเมินตนเอง 

 

10-7-63

...

0 0 27
5.

รายละเอียดการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2562 

 

10-6-63

...

0 0 8
6.

ผลการประเมินจากผู้ใช้งานบัณฑิต-61 

 

9/6/63

...

0 0 3
7.

ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

....

...

0 0 3
8.

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละปีการศึกษา  

 

.......

...

0 0 7
9.

ประกันคุณภาพ 

 

...

...

0 0 70
10.

OKR 

 

...

...

0 0 6
ดูทั้งหมด
โฮสต์ 0 คลัสเตอร์ 0