ลงทะเบียนเข้าใช้   | ลืมรหัส   | ปลดล๊อคบัญชี
ดูทั้งหมด
1.

ขยายเวลาเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15

 

27-5-64

...

0 0 16
2.

ขออนุเคราะห์ทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

27-5-64

...

0 0 2
3.

ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นใดจากเงินกองทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 

27-5-64

...

0 0 8
4.

ผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและงดค่าปรับกรณีชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

 

27-5-64

...

0 0 7
5.

ขอส่งสำเนา ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 

12-5-64

...

0 0 29
6.

แจ้งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

 

3-5-64

...

0 0 38
7.

ประกาศ มทร.ตอ. เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๙)

 

...

...

0 0 9
8.

หนังสือประทับตรา แผนยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก พ.ศ.2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)

 

26-4-64

...

0 0 2
9.

ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินโครงการ

 

19-4-2564

...

0 0 6
10.

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙  (ฉบับที่ ๑๗) 

 

19-4-64

...

0 0 4
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
1.

แจ้งวันหยุดราชการประจำปี เดือน มิ.ย. 2564

 

18-5-64

...

0 0 3
2.

 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการศึกษาโครงการ EDUCATION ICT FORUM 2020

 

7-4-64

...

0 0 2
3.

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ

 

11-3-64

...

0 0 0
4.

ทุน Fullbright Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2565

 

18-2-64

...

0 0 2
5.

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จำนวน 5 ฉบับ

 

3-2-64

...

0 0 2
6.

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ TAIST-Tokyo Tech (หลักสูตรนานชาติ) ประจำปี 2564 รอบที่ 1

 

26-1-64

...

0 0 2
7.

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด กิจกรรมที่ 2 Online 

 

20-1-64

...

0 0 0
8.

ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1 ฉบับ

 

20-1-63

...

0 0 2
9.

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

 

20-1-63

...

0 0 0
10.

แจ้งเวียนซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

7-1-64

...

0 0 0
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
1.

SOP สำนักงานคณบดึคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2563 

 

....

...

0 0 1
2.

ตัวอย่างประกันคุณภาพระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 

 

3-5-2564

...

0 0 81
3.

คู่มือการใช้งานระบบ RMUTTO SAR V2.0 

 

21-1-63

...

0 0 21
4.

ขอส่งปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัย

 

2-11-63

...

0 0 0
5.

ขอส่งปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ของคณะบริหารธุรกิจฯ 

 

2-11-63

...

0 0 3
6.

ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564)

 

 ฉบับปรับปรุง 14-9-63

 
...

0 0 30
7.

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 

 

26-8-63

...

0 0 36
8.

รายงานผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 

15-7-63

...

0 0 30
9.

รายงานการประเมินตนเอง 

 

10-7-63

...

0 0 58
10.

รายละเอียดการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2562 

 

10-6-63

...

0 0 27
ดูทั้งหมด
โฮสต์ 0 คลัสเตอร์ 0