ลงทะเบียนเข้าใช้   | ลืมรหัส   | ปลดล๊อคบัญชี
ดูทั้งหมด
1.

ประกาศขอเลื่อนการสอบเทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 

 

6-1-64

...

0 0 157
2.

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

6-1-64

...

0 0 4
3.

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ฉบับที่ 13) 

 

5-1-64

...

0 0 3
4.

ซักซ้อมมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19)

 

3-1-64

...

0 0 7
5.

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 12)

 

....

...

0 0 1
6.

แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา 

 

28-12-63

...

0 0 22
7.

กรณีนักศึกษามีความประสงค์ติดต่อ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

24-12-63

...

0 0 13
8.

ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดโครงการ Busit Day 2021 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

 

22-12-63

...

0 0 5
9.

ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จำนวน 1 ฉบับ

 

22-12-63

...

0 0 4
10.

การเปิด-ปิด ห้องสมุด ห้องศูนย์การเรียนรู้ 551 และห้องพยาบาล 

 

27-11-63

...

0 0 12
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
1.

แนวทางปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชทหารกองประจำการตรงกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562


13-1-64

...

0 0 0
2.

แจ้งเวียนซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


7-1-64

...

0 0 0
3.

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและเข้าไปแสดงความคิดเห็นการจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.ศ2563


7-1-64

...

0 0 0
4.

แจ้งเวียนซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


7-1-64

...

0 0 0
5.

ขอชี้แจงแนวทางปฏิบัติด้านงานคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564


6-1-64

...

0 0 1
6.

ขอเลื่อนการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่2


6-1-64

...

0 0 0
7.

บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง


5-1-64

...

0 0 0
8.

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคุ่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)


5-1-64

...

0 0 0
9.

คำสั่งแต่งตั้งฯ จำนวน 4 ฉบับ


...

...

0 0 1
10.

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยฯ กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก(กองทุนเพื่อนักศึกษา)พ.ศ.2563


...

...

0 0 0
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
1.

ขอส่งปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

 

2-11-63

...

0 0 0
2.

ขอส่งปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 1

 

2-11-63

...

0 0 9
3.

ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564)

 

 ฉบับปรับปรุง 14-9-63

 
...

0 0 23
4.

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 

 

26-8-63

...

0 0 16
5.

รายงานผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 

15-7-63

...

0 0 16
6.

รายงานการประเมินตนเอง 

 

10-7-63

...

0 0 21
7.

รายละเอียดการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2562 

 

10-6-63

...

0 0 12
8.

ผลการประเมินจากผู้ใช้งานบัณฑิต-61 

 

9/6/63

...

0 0 4
9.

ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

....

...

0 0 3
10.

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละปีการศึกษา  

 

.......

...

0 0 14
ดูทั้งหมด
โฮสต์ 0 คลัสเตอร์ 0