ลงทะเบียนเข้าใช้   | ลืมรหัส   | ปลดล๊อคบัญชี
ดูทั้งหมด
1.

ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินโครงการ

 

19-4-2564

...

0 0 3
2.

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙  (ฉบับที่ ๑๗) 

 

19-4-64

...

0 0 0
3.

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและผู้ที่ยังไม่ผ่านการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

 

....

...

0 0 724
4.

เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/2563 

 

4-3-64

...

0 0 78
5.

ขอส่งปฏิทินการดำเนินงานของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2563 

 

18-2-64

...

0 0 110
6.

ประกาศรายชื่อผลการสอบเทียบโอนรายวิชาประจำปีการศึกษา 2563 

 

...

...

0 0 1
7.

ช่องทางการติดต่อนักศึกษาสำหรับอาจารย์ 

 

20-5-63

...

0 0 152
8.

คู่มือการลงทะเบียน/สมัครสอบเทียบโอนรายวิชา  ผ่านระบบE-Testing

 

2-2-64

...

0 0 93
9.

ขอแจ้งสาย Hotlines งานวิชาการ สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจฯ ทุกชั้นปีการศึกษา

 

...

0 0 9
10.

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา 

 

29-6-63

...

0 0 21
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
1.

ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ปี 2564


19-4-64

...

0 0 0
2.

ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสำหรับโครงการที่ตอบสนองต่อแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจากเงินรายได้ พ.ศ.2564


19-4-64

...

0 0 0
3.

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ TTT Virtual Summit 2021 : Network & Security


19-4-64

...

0 0 0
4.

 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการศึกษาโครงการ EDUCATION ICT FORUM 2020


7-4-64

...

0 0 1
5.

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ


11-3-64

...

0 0 0
6.

ทุน Fullbright Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2565


18-2-64

...

0 0 2
7.

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จำนวน 5 ฉบับ


3-2-64

...

0 0 2
8.

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ TAIST-Tokyo Tech (หลักสูตรนานชาติ) ประจำปี 2564 รอบที่ 1


26-1-64

...

0 0 2
9.

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด กิจกรรมที่ 2 Online 


20-1-64

...

0 0 0
10.

ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1 ฉบับ


20-1-63

...

0 0 2
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
1.

คู่มือการใช้งานระบบ RMUTTO SAR V2.0 

 

21-1-63

...

0 0 3
2.

ขอส่งปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

 

2-11-63

...

0 0 5
3.

ขอส่งปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 1

 

2-11-63

...

0 0 10
4.

ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564)

 

 ฉบับปรับปรุง 14-9-63

 
...

0 0 25
5.

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 

 

26-8-63

...

0 0 18
6.

รายงานผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 

15-7-63

...

0 0 18
7.

รายงานการประเมินตนเอง 

 

10-7-63

...

0 0 29
8.

รายละเอียดการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2562 

 

10-6-63

...

0 0 13
9.

ผลการประเมินจากผู้ใช้งานบัณฑิต-61 

 

9/6/63

...

0 0 5
10.

ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

....

...

0 0 4
ดูทั้งหมด
โฮสต์ 0 คลัสเตอร์ 0